Codul de etica

Despre integer jobs

Este politica INTEGER să mențină cel mai înalt standard de etică în derularea afacerilor sale și in relația cu oricare colaborator cu carecontractează sau se asociază – angajații directorii, acționarii, clienții, asociații sau furnizorii săi, precum și cu autoritățile publice, opinia publica și presa. Integritatea și reputația companiei privind etica activității sale reprezintă aproape cele mai importante avantaje ale noastre și elemente esențiale în scopul nostru continuu pentru desfășurarea unei activități profitabile. O astfel de integritate și reputație depind în ultimă instanță de acțiunile angajaților, directorilor, reprezentanților, agenților și consultanților noștri. Așadar fiecare angajat este responsabil în mod individual pentru respectarea Codului de Etică. Prevederile lui sunt obligatorii și se așteaptă ca acestea să fie respectate întocmai de către angajații săi, ca o condiție obligatorie a raportului de muncă. INTEGER își propune să crească valoarea sa în raport cu clienții, angajații și acționarii săi prin obținerea profitabilitățiii, prin oferirea de produse și servicii competitive în piața de profil. INTEGER va realiza acest scop prin menținerea unui nivel înalt de etică profesională și prin respectarea responsabilităților sale.

 1. MISIUNEA NOASTRĂ
 2. 1.1.NE PRIVEȘTE PE TOȚI

  Codul de etică a INTEGER încearcă să promoveze integritatea şi transparenţa în activitatea noastră şi în relaţiile cu colegii, directorii, acţionarii şi partenerii de afaceri, inclusiv cu clienţii, asociaţii şi furnizorii, cât şi cu administratia publica centrala si locala publicul şi media. Ne dezvoltăm prin integritatea şi transparenţa relaţiilor noastre; reputaţia practicilor noastre etice este unul dintre cele mai de preţ atuuri pe care le avem, având o importanţă crucială în capacitatea noastră de a reuşi. Codul de Etică se aplică tuturor angajaţilor și membrilor conducerii INTEGER. Una din condiţiile obligatorii pentru angajarea la INTEGER sau pentru a fi membru în conducerea companiei, este de a înţelege şi de a respecta aceast Cod. Trebuie să evităm situaţiile în care am putea încălca prezentul Cod de Etica ori prevederile legale aplicabile. Persoanele găsite vinovate de astfel de încălcări pot fi supuse unor sancţiuni suplimentare, inclusiv concedierea şi/sau scoaterea din managementul societatii. În plus, INTEGER îşi rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare, inclusiv pe cale legală, împotriva persoanelor implicate şi/sau care au beneficiat de pe urma activităţilor ilegale şi/sau au încălcat prevederile acestui Cod, pentru recuperarea oricăror daune aduse INTEGER şi a oricăror sume sau beneficii achitate sau primite în mod incorect. Pe cât posibil, compania noastră, prin intermediul angajaților săi, va depune diligențele necesare pentru ca prevederile Codului de Etica ori dispoziții echivalente acestuia să fie aduse la cunoștința și să fie acceptate de către subcontractorii, partenerii, agenții, consultanții și contractorii noștri (denumiți în continuare ”Partenerii de afaceri”), după caz. Partenerii noștri de afaceri trebuie să fie nominalizați într-o manieră eficientă și transparentă, în conformitate cu practicile aferente pieței. Pe cât posibil, personalul nostru va depune diligențele necesare pentru ca partenerii noştri de afaceri care acționează în numele INTEGER să respecte întotdeauna prevederile Codului de Etica, legislaţia şi reglementările în vigoare pentru a asigura respectarea celor mai înalte standarde. În cazul încălcării prevederilor prevederile Codului de Etică sau a valorilor pe care acestea le promovează, INTEGER va lua măsurile de remediere necesare, inclusiv prin rezilierea sau neprelungirea contractului, după caz. Codul de Etică poate fi actualizat sau amendat pentru a reflecta modificările legislative şi de politică, cât şi cele de bună practică. Orice astfel de modificări sau versiuni actualizate vor fi aduse la cunoștința destinatarilor prezentului Cod, pe cât de repede posibil.

  1.2.CONSTRUIREA ȘI PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII NOASTRE

  Am construit INTEGER bazându-ne pe calitatea muncii şi pe reputaţia noastră. Acţiunile noastre, individuale şi colective, pot avea un impact direct asupra reputaţiei noastre. Prin urmare, trebuie să respectăm întotdeauna legislaţia în vigoare şi să evităm un comportament care ne poate afecta în mod negativ reputaţia şi modul în care suntem percepuţi de clienţi, de public sau de terţi. Cu toţii trebuie să încercăm să menţinem şi să promovăm o reputaţie excelentă în toate afacerile, indiferent de locul în care acestea se desfăşoară.

  1.3.RESPECTUL MUTUAL ȘI INTEGRITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

  Cu toţii avem dreptul la respectarea demnităţii, a confidenţialităţii şi a drepturilor personale. În activitatea noastră zilnică interacţionăm cu persoane cu diferite etnii, culturi, religii, convingeri politice, vârste, dizabilităţi, rase, identităţi sexuale şi sexe. Încă de la început, am recunoscut nevoia de a constitui o forţă de muncă multiculturală. Fiind consecvenţi cu aceste valori, interzicem acţiunile şi comportamentul discriminatoriu, hărţuirea şi violența.

  Discriminarea există acolo unde o persoană sau un grup de persoane sunt tratate în mod diferit datorită trăsăturilor personale, credinţelor, convingerilor sau din orice alte motive interzise prin lege, care includ printre altele: rasa, culoarea, naţionalitatea sau originea etnică, locul de origine, religia, vârsta, sexul, orientarea sexuală şi dizabilităţile mentale.

  Hărţuirea — indiferent dacă este rasială, sexuală, psihologică sau de orice alt fel — există în cazul în care comportamentul faţă de o altă persoană este:

  • şocant sau ofensator;
  • se prezintă sub una din formele de mai jos:
  • comportament repetat şi ostil sau nedorit, comentarii verbale, acţiuni sau gesturi;sau

   un singur incident grav cu efecte de durată asupra persoanei

  • afectează demnitatea sau confortul psihologic sau fizic al persoanei respective;sau
  • are ca rezultat crearea unui mediu de lucru ostil.

  Violenţa la locul de muncă poate include:

  • utilizarea forţei fizice care cauzează sau poate cauza leziuni corporale; şi/sau
  • acţiuni, comportament sau declaraţii care pot fi percepute, în mod rezonabil, ca fiind o ameninţare la siguranţa sau securitatea unei persoane aflată într-un loc de muncă din cadrul INTEGER.
  • Agresiunile fizice, ameninţările cu violenţa şi alte incidente care au legătură cu violenţa, care se produc într-un loc de muncă din cadrul INTEGER pot fi raportate către autorităţile competente.

  1.4.CE AȘTEPTĂRI AVEM DE LA DIRECTORII NOȘTRI DE DEPARTAMENTE

  În conformitate cu prevederile acestului Cod, directorii noştri de departamente au responsabilităţi suplimentare. Directorii sunt responsabili de promovarea unei culturi, a respectului şi a integrităţii, inclusiv un mediu de lucru pozitiv în care oamenii sunt trataţi cu demnitate şi respect.

  Cum realizăm acest lucru:

  • Conducerea prin exemplu. Noi ne ridicăm întotdeauna la nivelul standardelor Codului de Etică;
  • Ajutându-i pe cei aflaţi în subordinea noastră să înţeleagă şi să urmeze standardele Codului de Etică şi subliniind importanţa participării la sesiunile respective de training şi de certificare;
  • Susţinerea persoanelor care, cu bună credinţă, pun întrebări sau raportează o problemă suspectă, chiar dacă făcând acest lucru ar trebui să ieşim din lanţul ierarhic de comandă;
  • Nu trebuie să efectuăm sau să permitem o acţiune represivă împotriva vreunei persoane care, cu bună credinţă, raportează anumite probleme;
  • Trebuie să luăm măsuri dacă ni se aduce la cunoştinţă sau bănuim că a avut loc un potenţial abuz în serviciu şi nu trebuie niciodată să ne prefacem că nu vedem ce se întâmplă pentru a ignora abuzul.
 3. TRANSPARENȚA ÎN TOATE AFACERILE NOASTRE
 4. În timp ce competitivitatea noastră se manifestă pe toate pieţele noastre, toate activităţile noastre de afaceri trebuie să se efectueze în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare. Comportamentul ilegal este strict interzis. În cazul în care nu suntem siguri despre modul în care trebuie interpretate legile sau regulamentele, trebuie să ne consultăm cu consultantii juridici ai societatii.

  2.1.LEGISLAȚIA ANTI-TRUST / LEGILE CONCURENȚEI/ COLUZIUNEA

  La INTEGER, cu toţii trebuie să folosim practici comerciale competitive care respectă legislaţia antitrust şi anticoncurenţială în vigoare. Coluziunea este definită ca un acord secret încheiat între două sau mai multe părţi pentru promovarea unui comportament fraudulos, ilegal sau necinstit. De exemplu, nu ne putem angaja în discuţii şi nu putem încheia acorduri cu competitorii noştri care ar:

  • fixa sau controla preţurile, termenii sau condiţiile;
  • limita competiţia sau relaţiile cu furnizorii;
  • limita exportul sau importul de servicii furnizate de INTEGER;
  • împărţi sau distribui clienţii, pieţele, teritoriile sau serviciile între INTEGER şi competitorii noştri; sau
  • ar avea ca rezultat trimiterea unei oferte false la o licitaţie.

  Nu trebuie să încercăm să obţinem informaţii despre competitori, în mod ilegal, prin spionaj industrial, corupţie, furt sau sisteme electronice de interceptare. Totodată, nu trebuie să comunicăm informaţii, despre care se ştie că sunt false, referitoare la un competitor.

  2.2.LUPTA ÎMPOTRIVA MITEI ȘI A CORUPȚIEI

  2.2.1.Oferte, promisiuni și mite

  Ne distingem faţă de competitori atât prin calitatea muncii şi a serviciilor oferite, cât şi prin reputaţia noastră.

  Nu trebuie să oferim, să promitem, să acordăm sau să autorizăm, direct sau indirect, primirea vreunui fel de valori – bani, cadouri, banchete, angajări, contracte sau avantaje de orice fel — clienţilor, furnizorilor sau unor terţi (de ex, Parteneri de Afaceri) pentru a influenţa anumite acţiuni oficiale sau pentru a obţine în mod abuziv avantaje.

  Corupţia este în general definită ca fiind abuzul unei părţi mandatate pentru obţinerea unor profituri personale. Precizăm de asemenea că în reglementarea legii aplicabile, persoana coruptă poate fi atât un funcționar public, cât și un angajat al unei personae juridice private, sau chiar o persoană autorizată care prestează serviciile.

  De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu oferim, promitem sau dăm obiecte de valoare clienţilor, furnizorilor şi terţilor (de exemplu, partenerilor de afaceri) care pot fi percepute ca o mită. Totodată, nu trebuie să oferim sau să acceptăm niciodată o atenţie, pentru suma deja achitată (sau care va fi achitată) ca recompensă pentru efectuarea sau favorizarea unor înţelegeri de afaceri. Nu putem împiedica un terţ să se angajeze într-o activitate la care nu putem participa noi înşine, deoarece acest lucru este interzis.

  În cazul în care se negociază cu autorități publice, trebuie să acordăm o atenţie specială legilor şi regulamentelor care se referă la oferirea de cadouri şi la ospitalitatea oferită funcționarilor publici. Ca regulă, aceste practici sunt interzise. Cu titlu de excepție, doar cadourile care pot fi în general considerate ca având o valoare mică, simbolică, pot fi oferite sau primite.

  ”Funcționarul public” poate fi un funcționar, angajat sau orice persoană, care reprezintă sau acţionează:

  • la orice nivel guvernamental (statal, județean, municipal sau la alt nivel)
  • în entităţi deţinute în totalitate sau parţial de stat sau care prestează servicii publice către populație;
  • în organizaţii publice internaţionale;
  • în partidele politice, oficialii de partid şi candidaţii la alegeri; sau
  • o persoană care are deţine o poziţie administrativă, juridică, religioasă sau militară.

  În plus, trebuie să fim reţinuţi în a oferi în mod indirect bunuri de valoare unui terţ dacă avem motive să credem că acestea pot fi transmise unui funcționar public sau unui partener comercial privat cu scopul de a obţine în mod abuziv avantaje.

  2.2.2.SPONSORIZĂRILE ȘI ACTELE DE MECENAT

  Sponsorizările și actele de mecenat sunt permise cu condiţia ca acestea să fie efectuate în conformitate cu legea și cu scopul companiei noastre.

  Sponsorizările reprezintă o parte importantă a responsabilităților sociale ale INTEGER în comunicarea cu clienţii şi cu comunităţile în care activează. Acestea reprezintă o posibilitate de întărire a mărcii INTEGER în grupurile ţintă selectate.Cu toate acestea, sponsorizările n-ar trebuie acordate ca un mijloc de a cauta sau obține avantaje necuvenite.

  Trebuie să informăm și să aducem la cunostința șefului nostru ierarhic superior ori de câte ori avem motive să credem că sponsorizările reprezintă riscul de a fi percepute ca fiind incorecte.

  2.2.3.Acceptarea și primirea cadourilor și altor bunuri de valoare

  Deși nu încurajăm acest lucru, nu este interzisă cu desăvârșire oferirea sau acceptarea unor cadouri ocazionale a căror valoare este mică sau pur simbolică sau a unor cadouri recreaţionale cu valoare rezonabilă, în conformitate cu obiceiurile şi practicile locale, precum și cu prevederile prezentului Cod. Orice alte cadouri sau bunuri de valoare trebuie imediat să fie refuzate și în situația în care angajatul are motive rezonabile sa creadă că un astfel de comportament este nepotrivit, să aducă la cunoștința șefului său ierarhic acest lucru. Este important ca toate cadourile oferite terţilor să respecte prevederile menționate în acest Cod și fie complet şi corect înregistrate în registrele INTEGER.

  Cadourile, mesele şi evenimentele recreative nu trebuie să fie oferite sau acceptate dacă:

  • puteţi încălca o lege, un regulament sau o regulă sau standardele organizaţiei noastre sau ale partenerilor noaștri de afaceri;
  • cealaltă parte este în prezent implicată într-un proces activ de licitaţie sau de negociere cu compania noastră;
  • fac parte dintr-un acord pentru a face sau a primi ceva la schimb;
  • poate influenţa standardele organizaţiei noastre sau ale partenerilor noștri de afaceri;
  • sunt plăţi în numerar sau echivalent în numerar, precum bonuri cadou, cupoane, vouchere, împrumuturi, acţiuni sau opţiuni pe acţiuni, etc;
  • au orientare sexuală, ofensatoare, de prost gust sau încalcă în alt fel angajamentul nostru de respect mutual;
  • pot fi considerate ca fiind mită sau recompensă;
  • pot fi interpretate, în mod rezonabil, ca o recompensă pentru un tratament preferenţial, actual sau pprezumtiv, sau creează obligaţii pentru cealaltă parte;
  • sunt exagerate sau extravagante;
  • sunt frecvente.

  2.2.3.CONTRIBUȚIILE POLITICE

  Contribuţiile făcute către partidele politice sau către candidaţii la alegeri de către corporaţie sau în numele ori pe seama INTEGER sunt interzise de către prezentul Cod. În cazul în care este permis prin lege, persoanele pot, după bunul plac, să facă donaţii personale către partidele politice respective. Nu trebuie să solicităm sau să obligăm alte persoane să facă donaţii politice în orele de program sau în locaţiile INTEGER.

 5. EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE
 6. Pe toată perioada relaţiei cu INTEGER, trebuie să ne asigurăm că acţionăm în interesul INTEGER. Relaţiile, activităţile şi interesele personale pot escalada în conflicte de interese, actuale sau percepute. Trebuie să fim cu toţii capabili să identificăm situaţii în care am putea să ne aflăm într-o poziţie de conflict de interese, actual sau prezumtiv.

  Mai jos, sunt prezentate câteva exemple de conflicte de interese, actuale sau prezumtive:

  • Acceptarea unui post de administrator al unei organizaţii terţe fără a dezvălui şi a obţine consimţământul supervizorului direct şi al departamentului de resurse umane;<>br • Intrarea într-o relaţie de afaceri sau deţinerea unui interes financiar important în compania unui competitor, a unui partener de afaceri, a unui furnizor sau a unui client al INTEGER;
  • Colaborarea cu un membru de familie sau cu o persoană cu care sunteţi implicat pe plan personal. Trebuie să raportaţi imediat orice activitate sau relaţie care poate constitui un conflict de interese actual sau prezumtiv supervizorului direct şi departamentului de resurse umane. INTEGER va lua măsurile necesare pentru a se asigura că aceste probleme sunt prompt rezolvate.

  3.1.Activități care nu au legătură cu INTEGER

  Dacă sunteţi angajat sau ocupaţi funcţia de director la INTEGER, se presupune că în primul rând depuneţi toate eforturile pentru dezvoltarea INTEGER. Nu trebuie să lucrăm sau să prestăm servicii pentru un competitor sau să fim implicaţi în activităţi care intră în competiţie cu activităţile efectuate de INTEGER.

  3.1.1.Relațiile de muncă și funcțiile de administrator deținute în alte companii

  Angajaţii şi membrii conducerii trebuie să informeze INTEGER cu privire la orice relaţie de muncă secundară, existentă sau posibilă, cu o altă companie sau cu privire la orice poziţie administrativă deţinută într-o organizaţie terţă. Angajaţii şi membrii conducerii nu pot iniţia sau continua astfel de activităţi fără a avea o autorizare scrisă semnată de supervizorul lor direct şi de un reprezentant al departamentului de resurse umane. Membrii consiliului director trebuie să informeze anual compania cu privire la funcţiile administrative sau alte activităţi importante care nu au legătură cu INTEGER.

  3.1.2.Activități lucrative externe

  Mai jos sunt prezentate exemple de conflicte de interese, actuale sau percepute:

  • Deţinerea de către o persoană, sau de către un membru al familiei, al unui interes financiar important într-o companie externă, care are sau încearcă să facă afaceri cu noi sau este un competitor al INTEGER;
  • Participarea, directă sau indirectă prin intermediul membrilor familiei, în afaceri externe sau în activităţi financiare care intră în competiţie sau pot intra în competiţie cu INTEGER;
  • Participarea, directă sau indirectă prin intermediul membrilor familiei, într-o afacere externă care prestează servicii sau face afaceri cu INTEGER şi în cazul în care există posibilitatea oferirii unui tratament preferenţial în virtutea poziţiei pe care o deţineţi în INTEGER;
  • Conducerea afacerilor în numele INTEGER prin intermediul unui membru de familie sau al unei firme în care noi sau un membru al familiei este asociat, fapt care poate fi perceput ca important din punct de vedere al conflictului de interese prezumtiv, dacă aceste interese de afaceri nu au fost dezvăluite supervizorului direct sau departamentului de resurse umane al INTEGER înainte de încheierea vreunui angajament, şi vi s-a acordat o aprobare clară în care se specifică faptul că nu există obiecţii/impedimente.

  Trebuie să raportăm imediat orice activitate comercială externă supervizorului direct şi departamentului de resurse umane al companiei. INTEGER va lua măsurile necesare pentru a se asigura că aceste probleme sunt prompt rezolvate.

  3.2.Relațiile personale la locul de muncă

  Este permisă angajarea persoanelor care fac parte din aceeaşi familie sau a angajaţilor care au relaţii personale cu un alt angajat, cu condiţia să nu existe conflicte de interese actuale sau prezumtiv viitoare. În cazul în care relaţiile de familie sau personale determină apariţia unor conflicte de interese actuale sau prezumtive, trebuie să informăm imediat superiorul direct şi departamentul de resurse umane. Declararea din proprie iniţiativă a relaţiilor personale la departamentul de Resurse umane va fi tratată cu cea mai mare discreţie şi confidenţialitate. Vom colabora pentru a găsi o soluţie promptă pentru eliminarea situaţiilor în care apar conflictele de interese actuale sau prezumtiv viitoare. Mai jos sunt prezentate câteva exemple care ar putea constitui conflicte de interese actuale sau prezumtiv viitoare:

  • Angajarea sau promovarea membrilor de familie sau a unei persoane cu care aveţi sau doriţi să aveţi o relaţie personală;
  • Exercitarea unor influenţe asupra altor angajaţi în beneficiul sau în detrimentul unui membru de familie sau a unei persoane cu care aveţi sau doriţi să aveţi o relaţie personală;
  • Raportarea directă sau indirectă către un membru al familiei sau către o persoană cu care aveţi sau doriţi să aveţi o relaţie personală.
 7. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR
 8. 4.1.Utilizarea unor metode contabile judicioase și păstrarea înregistrărilor

  Păstrarea unor înregistrări corecte şi sigure este crucială pentru compania noastră. Acestea stau la baza rapoartelor noastre financiare şi a altor materiale dezvăluite publicului, clienţilor, partenerilor şi acţionarilor noştri. De asemenea, aceste informaţii stau la baza deciziilor şi a planificării noastre strategice.

  Baza pentru obţinerea unor rapoarte financiare corecte şi sigure este respectarea sistemului intern de control, reflectarea corectă şi punctuală a tranzacţiilor, a activului şi a pasivului în înregistrările noastre. Prin urmare, toate înregistrările noastre trebuie să fie complete, corecte şi sigure.

  În aceste condiţii, şi fără limitări, fiecare dintre noi îşi asumă următoarele angajamente cu privire la registrele şi înregistrările companiei, indiferent de scopul în care informaţiile sunt utilizate:

  • Documentele comerciale, rapoartele de cheltuieli, facturile, recipisele, ştatele de plată, înregistrările referitoare la angajaţi şi alte rapoarte sunt întocmite cu grijă, onestitate şi la timp;
  • Toate tranzacţiile sunt efectuate de către persoane cu un nivel adecvat de autoritate în conformitate cu legile, regulile, standardele şi regulamentele în vigoare;
  • Tranzacţiile, activele, pasivele sau alte informaţii financiare nu trebuie să fie ascunse faţă de membrii conducerii, departamentul juridic și financiar ai companiei;
  • Se depun toate eforturile pentru a rezolva toate problemele şi neînţelegerile apărute în rapoartele de audit interne şi externe;
  • Toate inexactităţile, greşelile sau omisiunile cunoscute sunt dezvăluite clienţilor şi furnizorilor şi sunt prompt corectate prin metode mutual acceptate;
  • Toate documentele semnate sunt, după cunoştinţele noastre, corecte şi adevărate;
  • Înregistrările false sau eronate şi conturile bancare neînregistrate, din orice motive, indiferent dacă se referă la vânzări, cumpărări sau la alte activităţi ale companiei, sunt strict interzise;
  • Nu sunt instituite sau păstrate fonduri secrete sau neînregistrate în numerar sau alte active pentru alte scopuri;
  • Aranjamentele financiare neobişnuite încheiate cu un client, cu un partener sau cu un furnizor (de exemplu suprafacturarea sau subfacturarea) sunt interzise;
  • Accesul la informaţii sensibile sau confidenţiale este limitat pentru a ne asigura că acestea nu sunt dezvăluite, modificate, utilizate în mod incorect sau distruse accidental sau intenţionat;
  • Utilizarea fondurilor sau a altor active ale companiei în scopuri ilegale sau inadecvate este strict interzisă, iar sefii de departamente, cât şi persoanele care răspund de contabilitatea şi păstrarea înregistrărilor trebuie să fie vigilente pentru a asigura aplicarea acestei interdicţii, având însă în vedere utilizarea corectă a activelor companiei.

  4.2.Proprietatea intelectuală

  Drepturile de copyright, mărcile comerciale, proiectele, invenţiile, îmbunătăţirile, descoperirile şi orice alte forme de proprietate intelectuală (precum protocoale, proceduri, procese tehnice, metode de cercetare, etc.) create sau modificate pe durate relaţiei cu INTEGER rămân proprietatea exclusivă a companiei. În plus, proprietatea intelectuală dezvoltată în afara relaţiei cu INTEGER aparţine companiei dacă dezvoltarea are la bază informaţii confidenţiale dobândite pe durata relaţiei cu INTEGER. În aceste cazuri, vi se va cere să semnaţi documente care să dovedească dreptul de proprietate al INTEGER.

  4.3.Comunicațiile externe

  Opiniile sau informaţiile solicitate de persoanele, grupurile sau de organizaţiile externe trebuie să fie direcţionate către departamentul corespunzător al companiei pentru a primi un răspuns. Oricăror persoane care îşi exprimă părerile cu privire la interese externe, care nu au legătură cu afacerile INTEGER, li se reaminteşte că aceste comentarii sunt strict personale şi că ar trebui să se comporte cu prudenţă pentru a nu angaja sau compromite INTEGER. Departamentul de resurse umane reprezintă contactul oficial pentru orice membru al mass-media care doreşte un interviu, o opinie, un comentariu sau o sugestie despre orice subiect care poate afecta afacerile INTEGER. Orice cerere venită din partea unui reprezentant al media, chiar dacă a fost încadrată ca fiind un comentariu sau o părere personală, trebuie să fie înaintată departamentului de resurse umane.

  Orice participare ca vorbitor la o conferinţă sau la orice formă de media — televiziune, radio, online, în mediul social, în presa scrisă sau de alt tip — trebuie să fie autorizată de supervizorul direct şi notificarea trebuie să fie trimisă la departamentul de resurse umane.. Participarea la evenimentele media, dacă nu a fost solicitată sau coordonată direct de departamentul de de resurse umane, trebuie să fie efectuată în calitate de persoană privată. Nu trebuie să cităm sau să facem referire la INTEGER sau să dezvăluim informaţiile confidenţiale la care am fost expuşi.

 9. SĂ ȘTIȚI LA CE TREBUIE SĂ VĂ AȘTEPTAȚI
 10. În cazul în care aveţi neclarităţi privind aplicarea sau interpretarea legilor sau regulamentelor, trebuie să consultați supervizorul sau departamentul de resurse umane. Dificultăţile pot fi în general evitate sau reduse la minimum dacă acest lucru este făcut încă de la început. INTEGER a luat măsuri pentru a se asigura că toată lumea înţelege şi aderă la Codul de Etică. Nu trebuie să uităm că respectarea legilor în vigoare şi a Codului de Etică sunt condiţiile necesare pentru obţinerea unui loc de muncă la INTEGER sau pentru a fi membru în managementul societatii.

 11. RAPORTAREA ȘI INVESTIGAREA ÎNCĂLCĂRILOR ȘI A PLÂNGERILOR
 12. În conformitate cu legislaţia locală, avem cu toţii datoria şi responsabilitatea de a raporta cu bună credinţă orice încălcare a acestui Cod, inclusiv orice încălcare a legislaţiei, regulilor, regulamentelor sau a altor politici corporative care ni se aplică nouă, grupului nostru de afaceri şi/sau companiei sau orice alte cazuri de conduită necorespunzătoare sau de utilizare a presiunii pentru a compromite standardele etice ale companiei.

  O încălcare a prezentului Cod poate fi raportată astfel:

  • la supervizorul direct;
  • la departamentul de Resurse umane;

  Depinde de fiecare dintre noi şi fiecare dintre noi trebuie să veghem pentru a ne asigura că trăim conform valorilor INTEGER şi ale Codului de Etică. Orice problemă apărută sau orice rapoarte înaintate în conformitate cu acest Cod vor fi tratate cu maximă confidenţialitate şi persoanele care le semnalează vor fi protejate de orice formă de represalii sau răzbunare. În funcţie de modul de aplicare a legislaţiei locale, încălcarea obligaţiei de a raporta poate determina aplicarea unor măsuri disciplinare, inclusiv concedierea. INTEGER presupune că toate problemele şi rapoartele înaintate în conformitate cu acest Cod sunt făcute cu bună credinţă şi sunt reale şi echitabile. În cazul în care se înaintează un astfel de raport sau de plângere, INTEGER se angajează să investigheze problema într-o perioadă rezonabilă de timp. Investigaţiile efectuate în conformitate cu Codul de Etică vor fi realizate cu maximum de respect, discreţie şi cu protejarea vieţii private şi va fi păstrată confidenţialitatea în limitele permise de lege şi în funcţie de nevoia companiei de a investiga complet problema.